Test tâm lý

Test Đánh Giá Trầm Cảm Beck

Trong bảng này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục, Bạn hãy đọc cẩn

Thang Đánh Giá Lo Âu Zung

Họ tên……………………… Tuổi:……….Giới:…………Nghề:………………… Địa chỉ:…………………………………… Dưới đây là 20 câu phát biểu mô tả một số triệu chứng của cơ thể. Ở mỗi câu, hãy chọn  một mức độ phù hợp nhất với

Để lại thông tin của bạn