Test tâm bệnh

Thang Đánh Giá Trạng Thái Tâm Thần MMSE

Mini – Mental State Examination (MMSE)   Tên bệnh nhân:…………………………………………..Tuổi…………..Giới……………..Nghề nghiệp…………………………. Địa chỉ:……………………………………………………….Chẩn đoán………………………Ngày làm test……………………….. A. Đánh giá về định hướng: (nói đúng cho mỗi

Continue Reading
Call Now Button